Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De webwinkel van Van Gastel NV met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem, BTW BE 0827 382 284, (hierna ‘Walter Van Gastel’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Walter Van Gastel aaanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Walter Van Gastel.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2a: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2b: leveringen
De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn (TUSSEN 8U EN 18U), hetzij door de aflevering van het goed op het vermelde adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan. Wil u een nieuwe aanlevering van de goederen, dan zal de transporteur in kwestie de transportkosten rechtstreeks aan de aanvrager van de nieuwe levering aanrekenen, dit zonder tussenkomst van Walter Van Gastel. Is de geadresseerde niet aanwezig, dan zullen de goederen eerst aangeboden worden aan de desbetreffende buren, zijn deze niet aanwezig, dan worden de goederen weer meegenomen naar de depot van de transporteur. leveringen vinden steeds plaats tussen 8u en 18u, voor exacte levertijdstippen dient u het Van Gastel online team te raadplegen, weet dat levering op een exact tijdstip extra kosten met zich meebrengt.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de
verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan
in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte
goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de
coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld de montage, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met de Walter Van Gastel klantendienst (zie artikel 14). Walter Van Gastel is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Walter Van Gastel is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiele fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Walter Van Gastel. Walter Van Gastel is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om producten uit het Walter Van Gastel assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Walter Van Gastel. De producten worden volgens de keuze van de klant thuis bij de klant geleverd of door de klant afgehaald in één van de voor afhaling bestemde filialen van Walter Van Gastel.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via krediet kaart (Masterkaart/VISA/American Express)
  • via Bancontact/Mistercash
  • via online banking van ING, KBC, Dexia

De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Walter Van Gastel. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Walter Van Gastel te wijzen bijvoorbeeld aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Walter Van Gastel beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur/leveringsbon. Onverminderd het voorgaande behoudt Walter Van Gastel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Artikel 7: Montage
Bepaalde producten dienen nog beperkt gemonteerd te worden. Montage is bij de producten nooit inbegrepen. Indien nodig, zit er bij de montagekit een handleiding. De klant kan steeds vooraf nagaan of een bepaald product nog moet gemonteerd worden door contact op te nemen met de Walter Van Gastel klantendienst (zie artikel 14) .

Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk product, met uitzondering van bloemen, planten, producten met een kortere levensduur en producten met een vervaldatum, heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt Walter Van Gastel zich ertoe de defecte producten (of onderdelen) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Walter Van Gastel behoudt zich het recht voor om de producten om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor producten die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Walter Van Gastel klantendienst waarna de klant de producten op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Walter Van Gastel volgens de instructies meegedeeld aan de klant. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op producten met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.
Artikel 10: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Walter Van Gastel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met de Walter Van Gastel klantendienst en de goederen binnen de 2 werkddagen na het ontvangen van de nodige instructies van de Walter Van Gastel klantendienst op eigen kosten terug bezorgen aan Walter Van Gastel, Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem (België) en dit ter attentie van de webwinkel-afdeling. Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
  • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden
  • bloemen, planten en boeketten
  • op maat gemaakte producten

Artikel 11: Privacy
Walter Van Gastel verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Walter Van Gastel of één van zijn zuster- en/of dochterondernemingen op te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Walter Van Gastel behandelt al uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar zuster – en/of dochterondernemingen. U kan uw gegevens die in de klantenlijst van Walter Van Gastel bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Walter Van Gastel uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer informatie over het privacy-charter van de webwinkel van Walter Van Gastel, ga naar www.vangastel.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 12: Retour Aanvraag Procedure
Alle retouraanvragen moeten verlopen via de Retour Aanvraag Procedure. Neem contact op met de Walter Van Gastel klantendienst (zie artikel 14) voor de Retour Aanvraag Procedure.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Walter Van Gastel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Walter Van Gastel klantendienst
De Walter Van Gastel klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer  03 660 20 00 of via info@vangastel.be.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Walter Van Gastel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Walter Van Gastel kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de algemene voorwaarden van Walter Van Gastel, kan u dat doen:
Via e-mail: info@vangastel.be
Via telefoon: 03 660 20 00
Via fax: 03 605 03 98
Via post: Walter Van Gastel, ter attentie van de webwinkelafdeling, Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem